برو بالا

  فضای دلنشین دیوار سبز در دنیای ماشینی امروزه

  توسط بنای برتر ۱۳۹۸-۰۷-۲۵

  مقدمه

  اﻣﺮوزه با رشد دﻧﯿﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و... زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و... از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ از اﻧﺮژي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﺠﺎد ﺑﺎم و دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻠﻬﺎي ﻣﺪرن ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮي و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﺟﻬﺖ اﻧﺮژي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ دارد، ﮐﻪ ازﻣﺰﯾﺘﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦﻃﺮح اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎغﻫﺎي ﻋﻤﻮدي، دﯾﻮارﻫﺎيﺳﺒﺰ، ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽﭼﻮن ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ، آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻫﻮا، ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ اﻧﺮژي و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي آن، ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي در ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز اﺳﺖ .

  ﻧﻘﺶ دﯾﻮارﺳﺒﺰ در ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

  بام ها و دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﺣﻞﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻼنشهرها و اﺻﻼح ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻣﻬﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژيﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در زﻣﺴﺘﺎن و ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف آن، اﯾﺠﺎد ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎي ﺑﺎد، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آب ﺑﺎران در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﯿﺎﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺎﻧﺪاران و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎيﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ در ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ مهمی را در معماری و شهر سازی امروز ایفا نماید در این راستا، توجه به استفاده از مواد و وسایل ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎيﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ در ﻗﺒﺎل وزن و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺮوژه، ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎم و دﯾﻮار و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﻋﺎﯾﻖﺻﻮﺗﯽ

  ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎيﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮوﺻﺪاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﯾﻖﺳﺎزي ﻧﻤﺎ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎر ﺻﻮﺗﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر ﺻﺪا از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﮏﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺳﻘﻒ و ﻧﻮع آن در ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري اﯾﻦﻋﺎﻣﻞﺑﺮ آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎﻣﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي ﺻﺪا در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎم را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺑﺎﻣﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻﯾﻪ ﻧﺎزﮐﯽ از ﺧﺎك دارﻧﺪ و ﺑﺎﻣﻬﺎي ﺑﺎغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﻬﺎي ﻋﻤﯿﻘﺘﺮي دارﻧﺪﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي درﺧﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮايﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮا دارﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل در ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮيﻓﻀﺎيﮐﻤﯽ ﺑﺮايﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ وﺟﻮد دارد، ﮐﻪﺑﻪ دﻟﯿﻞﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ از ﺟﻤﻠﻪﺧﯿﺎﺑﺎن، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﺑﺎم و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻫﺎن آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻫﻮا را از ﻃﺮﯾﻖ روزﻧﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﺬب و ذرات آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﻬﺎيﺧﻮدﺟﺪاﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﭘﻠﯽ آروﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﯾﺎ در ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪﺣﺮارتﺳﻄﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاواﺷﺎت ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽﻫﻮا را ﮐﺎﻫﺶﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ واﮐﻨﺸﻬﺎي ﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻧﻮع آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎﯾﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ازن در ﺟﻮﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دﯾﻮارﻫﺎي اﮐﺴﯿﮋنﺳﺎز(زﯾﺴﺘﻤﻨﺪ) اﯾﻦﺳﯿﺴﺘﻢ در واﻗﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع از دﯾﻮارﻫﺎيﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﻫﻮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮاي داﺧﻞﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽﻋﻤﻞﻣﯽﮐﻨﺪ. دﯾﻮار اﮐﺴﯿﮋنﺳﺎز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻫﻮاﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﻣﮑﺶ از رﯾﺸﻪﻋﻤﻞﻣﯽﮐﻨﺪ.

  ﻋﻤﻠﮑﺮدﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎيﺳﺒﺰﻋﻤﻮدي

  در ﻓﻀﺎيﺷﻬﺮيﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازيﮔﯿﺎﻫﺎنﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي از ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮑﺎﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺷﻮد. از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﺟﺰاي ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و رﻧﮓ آن ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞﮐﺎرآمد در ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮاتﻣﺨﺮبﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻔﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ در ﻓﻀﺎي ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار و ﻧﻤﺎي ﺳﺒﺰ دارد. ﻫﻮاي اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ را دارد. ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻫﻮا در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ي ﻃﺮاﺣﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري آن ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽﮔﺬارد. در اﺻﻞﭼﻬﺎرﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰﻋﻤﻮدي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺟﻬﺖﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺑﻪﮐﺎرﻣﯽﺑﻨﺪد. ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن روﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎيﺳﺒﺰ و دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮدﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاي ﺑﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻋﺎﯾﻖ ﻋﻤﻞﮐﺮده و از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻣﯽﮐﺎﻫﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺰﯾﻨﻪﮔﺮمﮐﺮدن و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪﺷﮑﻞﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﮐﺎﻫﺶﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.