برو بالا

  • فضای دلنشین دیوار سبز در دنیای ماشینی امروزه

   توسط بنای برتر ۱۳۹۸-۰۷-۲۵

   اﻣﺮوزه با رشد دﻧﯿﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و... زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و... از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ از اﻧﺮژي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﺠﺎد ﺑﺎم و دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻠﻬﺎي ﻣﺪرن ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮي و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﺟﻬﺖ اﻧﺮژي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ دارد، ﮐﻪ ازﻣﺰﯾﺘﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦﻃﺮح اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎغﻫﺎي ﻋﻤﻮدي، دﯾﻮارﻫﺎيﺳﺒﺰ، ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽﭼﻮن ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ، آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻫﻮا، ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ اﻧﺮژي و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي آن، ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي در ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز اﺳﺖ .

  • انواع دیوار سبز

   توسط بنای برتر ۱۳۹۸-۰۷-۰۸

   به دلیل نیاز بشر به گسترش فضای سبز و کمبود زمین خیلی از مهندسان به منظور استفاده بیشتر از محیط روی به گیرین وال یا دیوار سبز آورده اند. در این مقاله می خواهیم کمی شما را با انواع دیوار سبز آشنا کنیم و برای هر کدام توضیح مختصری می دهیم. با ما همراه باشید.

  • طراحی دکوراسیون داخلی با دیوار سبز

   توسط بنای برتر ۱۳۹۸-۰۷-۰۸

   فشار روزافزون جامعه درخصوص ساخت محیط زیست سالم در داخل و خارج از ساختمان، باعث شده دیوارهای سبز یا همان دیوارهای گیاهی محبوبیت بی نظیری پیدا کنند. افراد پی به این موضوع بردند که طراحی دکوراسیون داخلی با دیوار سبز نه تنها یک راهکار عالی برای اضافه کردن گل و گیاه به فضای داخل ساختمان هستند، بلکه سلامت محیط اطرافمان را نیز تضمین می کنند. در حال حاضر شاهد حضور آن ها در ادارات و شرکت ها هستیم، ولی وقتی همه افراد از مزایای دیوار گیاهی باخبر شوند، در خانه ها هم حضور گسترده ای خواهند داشت. مزایایی که از آن صحبت می کنیم، اصلا کم نیستند. دیوار سبز “Green wall” یا دیوار زنده همان فضای سبزی است که به صورت عمودی و مستقل و یا بر روی یک دیوار ایجاد می شود. پوشش گیاهی دیوار سبز می تواند قسمتی یا تمام دیوار را بپوشاند. استفاده از این دیوارها در دکوراسیون داخلی و خارجی، در مرتبه اول ارتباط مستقیم با شرایط آب و هوا و محیطی دارند.