برو بالا

    • سلامت انسان با تهویه مطبوع ساختمان

      توسط بنای برتر ۱۳۹۸-۰۷-۰۶

      شرایط محیط زیست انسان تأثیر مستقیمی برچگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه‌ انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده‌ زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان خواه محل کار باشد یا منزل و غیره، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهیه‌ هوای مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست. زیباترین و گرانبهاترین ساختمان ها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود .